اوژن اطلس خودرو


اوژن اطلس خودرو

   در عصر رقابت و ضرورت تأمین انتظارات مشتری، این دستورالعمل به منظور تعیین راهکارهای مناسب و کارآمد برای ارائۀ خدمات پس از فروش به مشتریان محصولات شرکت اوژن اطلس و یا از طریق نمایندگان زیر مجموعه شرکت اوژن اطلس در سرتاسر کشور تدوین شده است و هدف آن پاسخگویی به توقعات وراهنمایی مصرف کنندگان در خصوص استفادۀ صحیح از تایر در راستای انجام تعهدات حرفه ای ونیز رعایت اصول مشتری مداری می باشد و نتیجه مورد انتظار، ایجاد اطمینان به محصول ، جلب رضایت و حفظ مشتریان این شرکت است.